Pedagogisch klimaat

Onze school heeft het 4 jarentraject PBS afgerond. PBS: Positive Behavior Support.  Dit is een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Door de nadruk te leggen op het gedrag dat we willen zien, zullen we ongewenst gedrag minder gaan zien. Een voorbeeld is pesten. Dit zal door deze aanpak afnemen.

De drie kernwaarden voor onze school zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect. Dit vinden wij belangrijk en daar staan we voor! Wij vinden het van wezenlijk belang onze leerlingen respect en verdraagzaamheid te leren m.b.t. de verschillende godsdiensten en levens-beschouwingen.

PBS is als een paraplu, die alle losse methoden welke met gedrag te maken hebben, met elkaar verbindt en hiermee de werking van deze individuele programma’s versterkt. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. Een belangrijke pijler is de samenwerking met ouders: school en ouders trekken samen op. Door een goede samenwerking is de kans vele malen groter dat de leerling zich ontwikkelt tot een gelukkig en evenwichtig mens.

Het is belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en zich ‘thuis’ voelen bij ons op school.

Soms loopt het wel eens anders en dan is het fijn dat we een beroep kunnen doen op extra begeleiding en ondersteuning op dit gebied. Intern wordt deze extra begeleiding en ondersteuning gegeven door de leerkrachten, de interne begeleiders, de gedragsleerkracht (leerkracht Passend Onderwijs), de directie en andere collega’s in school.